ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ АНХАН БОЛОН ДАВЖ ЗААЛДАХ ШАТНЫ

Захиргааны хэрэг

НЭХЭМЖЛЭЛИЙН НЭМЭГДҮҮЛСЭН ШААРДЛАГА НЬ НЭХЭМЖЛЭГЧИЙН ЭРХ, АШИГ СОНИРХЛЫГ ХӨНДСӨН БАЙХ ШААРДЛАГАТАЙ

Шүүгчийн захирамж: Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2023 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдрийн  129 дүгээр захирамж Захирамжийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон. Санамж: Энэхүү тойм нь шүүхийн

НЭХЭМЖЛЭЛИЙН БҮРДҮҮЛБЭР ХАНГААГҮЙ ТОХИОЛДОЛД ШҮҮХ НЭХЭМЖЛЭГЧИД ХУГАЦАА ТОГТООН БУЦААНА

Шүүгчийн захирамж: Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2023 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн 118/ШЗ2023/0094 дүгээр захирамж Захирамжийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон. Тоймын төрөл. Шүүхийн процессын  тойм

МАРГААНЫ ҮЙЛ БАРИМТ БОЛОН БҮРДҮҮЛЭХ НОТЛОХ БАРИМТУУД ХАМААРАЛТАЙ ТОХИОЛДОЛД ХЭРГҮҮДИЙГ НЭГТГЭН ШИЙДВЭРЛЭЖ БОЛНО

Шүүгчийн захирамж: Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2022 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдрийн  118/ШЗ2023/0033 дугаар захирамж Захирамжийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон. Тоймын төрөл. Шүүхийн процессын  тойм

ХОЖИМ БАТЛАГДСАН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ҮНДЭСЛЭН ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХГҮЙ

Шүүхийн шийдвэр: Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2022 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдрийн 118/ШШ2022/0023 Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон. Тоймын дугаар, огноо: №14, 2023 оны 05

ТАТВАРЫН УЛСЫН БАЙЦААГЧ ШИЙТГЭЛ НОГДУУЛАХДАА ЗӨРЧИЛ ҮЙЛДСЭНИЙГ БАРИМТААР ТОГТООХ ҮҮРЭГТЭЙ

Шүүхийн шийдвэр: Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2023 оны 02 дугаар сарын 27-ны өдрийн 118/ШШ2023/0008 Шийдвэрийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон. Тоймын дугаар, огноо: №13, 2023 оны 06

ЗААСАН ХУГАЦААНД НЭХЭМЖЛЭЛИЙН БҮРДҮҮЛБЭРИЙГ ХАНГАЖ ИРҮҮЛЭЭГҮЙ БОЛ НЭХЭМЖЛЭЛИЙГ БУЦААНА

Шүүгчийн захирамж: Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2023 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдрийн 118/ШЗ2023/0096 дугаар захирамж Захирамжийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон. Тоймын төрөл. Шүүхийн процессын тойм

СУРГУУЛИЙН ЗАХИРАЛ НЬ ТӨСВИЙН ХӨРӨНГИЙГ ЗОРИУЛАЛТЫН ДАГУУ ЗАРЦУУЛЖ БАЙГАА ЭСЭХИЙГ ХЯНАХ ҮҮРЭГТЭЙ

Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2022 оны 10 дугаар сарын 19-ны өдрийн 118/ШШ2022/028 дугаар шийдвэр Тоймын огноо, дугаар: 2023 оны 05 дугаар сарын 08, Дугаар 11 Тоймын

НЭХЭМЖЛЭГЧ ТАЛ ШҮҮХ ХУРАЛДААНД ХҮНДЭТГЭН ҮЗЭХ ШАЛТГААНГҮЙГЭЭР ИРЭЭГҮЙ БОЛ НЭХЭМЖЛЭЛИЙГ БУЦААНА

Шүүгчийн захирамж: Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2022 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн118/ШЗ2023/0003 дугаар захирамж Захирамжийн төлөв: Хүчин төгөлдөр болсон. Тоймын төрөл. Шүүхийн процессын тойм Тоймын

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ОРООГҮЙ, ХУРЛЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧДӨД ХУУЛЬД ЗААСАН ХУГАЦААНД ТАРААГДААГҮЙ АСУУДЛЫГ ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦЭХГҮЙ

Шүүхийн шийдвэр: Завхан аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 118/ШШ2022/0031 Тоймын огноо, дугаар: 2023 оны 04 дүгээр сарын 14, Дугаар 9 Тоймын

Завхан аймаг, Улиастай сум, Жинст баг, Аймгийн шүүхийн байр

70463630
70463071

zavkhan_tg@shuukh.mn

САНАЛ АСУУЛГА

Шүүхийн захиргааны ажилтнуудаас авах санал асуулга